เสียงจากผู้ประกอบการโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ SMEs จ.สุพรรณบุรี

งานอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SMEs ปี 2560 และการบรรยายเรื่อง “เทคนิคการใช้ Social Media เพื่อเพิ่มยอดขาย” ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 3 โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้ โฮเทล จ.สุพรรณบุรี

 

 

เพิ่มช่องทางการตลาด
โดยช่องทางออนไลน์
มีแนวโน้มที่จะเติมโตขึ้นเรื่อยๆ

 

คุณสุณัฐพ์ฎาณ์ พิทักษ์เงินดี
เจ้าของแบรนด์เครื่องดื่มผลไม้สุขภาพ
กลุ่มลีลาวดี

 

อยากลองขายออนไลน์
แต่ยังขาดเทคนิคการเสนอสินค้า
จึงสนใจเข้าร่วมโครงการ

 

คุณรังสิต กลิ่มสุข
ตัวแทนกลุ่มกุ้งแก้วบ้านช้าง
การแปรรูปและจำหน่ายกุ้งแก้วบ้านช้าง

 

ต้องการเทคนิคการเพิ่มยอดขาย
เพื่อขยายตลาดสินค้า
ของศูนย์การเรียนรู้

 

จ่าเอกสมบัติ วิสูตรพันธ์
ประธานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
และพลังงานชุมชน จ.ชัยนาท

 

ส่วนตัวไม่มีความรู้ทางด้าน Social Media
วันนี้มองเห็นช่องทางเพิ่มมากขึ้น

 

คุณนัยนา คงสมจิตต์
เจ้าของแบรนด์ขนมเปี๊ยะก๋งเจา

 

การขายทางออนไลน์สะดวก
ไม่ต้องมีหน้าร้านเป็นช่องทาง
อีกช่องทางหนึ่ง

 

คุณนันท์ทิพย์ พาหอมจรุงพร
ประธานกลุ่มตุ๊กตาดอกไม้ประดิษฐ์

 

ที่มา Page : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Comments are closed.