คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

ผู้ประกอบการ SME กลุ่มสมาชิก สสว.
ผู้ให้บริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ผู้ประกอบการกลุ่มพัฒนาโปรแกรมธุรกิจ
ผู้ประกอบการในโครงการต่างๆ ของภาครัฐ

ให้ความรู้

อบรมความรู้เพื่อพัฒนาธุรกิจตลาดออนไลน์
SME Online Marketing Workshop
เทคนิคการถ่ายภาพสินค้าเพื่อการตลาดออนไลน์
สื่อการเรียนรู้ออนไลน์

เพิ่มช่องทาง

เพิ่มช่องทางการขายสินค้า ได้ตลอตเวลา
เพิ่มโอกาศ ในการขยายธุรกิจสู่สากล
เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย e-Commerce

SMEs Clinic

บริการให้คำปรึกษาเฉพาะด้านเทคนิค
ให้คำปรึกษาด้าน Online Marketing
การทดสอบโดยห้องปฏิบัติการ


เกี่ยวกับโครงการ

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
ได้จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ขึ้น
เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ให้มีโอกาสเข้าถึง
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้สะดวก สร้างยอดขายให้แก่ผู้ประกอบการ
ระดับเริ่มต้น Startup ผู้ประกอบการ กลุ่ม Regular ให้มี
ช่องทางการจำหน่าย และมีศูนย์กลางในการบริหารจัดการ
การตลาดออนไลน์ด้วยมืออาชีพทั้งระบบ สร้างและยกระดับ
กิจการของ SMEs ให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน02/10/2017

งานแถลงข่าวความสำเร็จโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ปี 2560 จ.กรุงเทพมหานคร

06/09/2017

งานอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SMEs ปี 2560 และการบรรยายเรื่อง “เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อขายสินค้าบนออนไลน์ด้วยสมาร์ทโฟน” จ.เพชรบุรี

27/08/2017

งานอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SMEs ปี 2560 และการบรรยายเรื่อง “เทคนิคการใช้ Social Media เพื่อเพิ่มยอดขาย” จ.สุพรรณบุรี
วัตถุประสงค์ของโครงการ

-ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ให้มีช่องทาง การตลาดเพิ่มขึ้นในรูปแบบ Business to Business to Customers (B2 B 2C)
-เชื่อมโยงการส่งเสริมการตลาดระหว่างกลุ่ม ผู้ประกอบการ SMEs ภาคการผลิต บริการ กับกลุ่มผู้ให้ บริการด้านตลาดออนไลน์ ให้ขยายความสามารถ ในการแข่งขันในตลาดออนไลน์เป็นกลไกขับเคลื่อน การตลาดสำหรับ SMEs
-เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการตลาดออนไลน์ สำหรับ SMEs ให้เป็นช่องทางการตลาดที่ยั่งยืน

<FONT COLOR=#000000>เป้าหมาย</FONT>

เป้าหมาย

-ผู้ประกอบการ SMEs สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ
-สินค้าหรือบริการ ที่ได้รับการพัฒนาความพร้อมสู่ตลาด อิเล็กทรอนิกส์
<FONT COLOR=#000000>ผลลัพธ์</FONT>

ผลลัพธ์

-มีสินค้าหรือบริการขึ้นอยู่ในตลาดอิเล็กทรอนิกส์
-เกิดสมาชิกเครือข่ายผู้ประกอบการกลุ่มพัฒนาโปรแกรมธุรกิจ
-มียอดขายผ่านตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ในช่วงเวลา 2-3 ปี